Наследяване на фирма или дял от фирма

Наследственото право у нас е добре развито и с голяма практика по прилагането, защото закона за наследството е един от най-старите действащи закони в нашето право, влязъл е в сила на 23-ти януари 1949 г. Закона за наследството урежда отношенията при наследяване по естествен начин без да се отклонява от обичая и справедливостта, затова и…

Покупка на фирма

При купуването на дружество, купувача разполага с информацията предоставена от продавача и въведената в публичните регистри. Въпреки това, продаваното дружество може да има скрити задължения или такива, които не се забелязват дори при внимателна проверка. За защита на интересите на купувача на фирмата е прието, продавачите да декларират отсъствието на задължения, които не са отразени…

Иск на трети лица за заплащане на права върху софтуер

С мен се свързаха представители на софтуерна фирма с претенции, че използваме техен софтуер, а българският им представител ни изпрати проформа фактура. Тонът им е груб и заплашват с руска адвокатска кантора.“ Напоследък стана масова практика чуждестранни фирми производители на софтуер или техни представители да се свързват с български проектантски бюра с претенции за заплащане…

Защита на интересите на участниците в строителството в случаите на продължително спиране на строителния процес с оглед нормативно установените минимални гаранционни срокове

  Законодателството урежда правоотношенията във връзка с гаранционната отговорност между участниците в строителството по много лаконичен и категоричен начин. Нормативната уредба се съдържа в два текста на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и още два текста в наредбата за минималните гаранционни срокове (Наредба № 2). Разпоредбите относно гаранционната отговорност в строителството са императивни и…