Данъчни проблеми на доставчиците на стоки при търговия с наложен платеж

 

Опитът ни напоследък показва, че изглежда, че ерата на свободната търговия осъществявана през онлайн платформите за безплатни обяви, сайтове и форуми приближава към своят край. Или ако не към край, то е на път основно да се промени. Тази промяна може да стане или по контролиран и градивен начин, който да запази търговските контакти и хубавите механизми на непосредствена комуникация и обратна връзка, или да разруши сегашният пазар.

Обикновено услугите по разплащане на куриерите използват малки бизнеси, които не поддържат склад или физически магазин, а търгуват през свой сайт или чрез онлайн платформа за безплатни обяви.

Този формат за правене на търговия е много ефективен и по тази причина позволява на търговеца да поддържа много конкурентни цени.

Малките търговци обаче не използват качествени консултантски услуги. Често счетоводството им ги поддържа изкуствено под прага за регистрация по ДДС (петдесет хиляди лева). Някои практикуват осчетоводяване на продажбите извършени директно за сметка на фирмата, а продажбите извършени в Интернет извършват като физически лица. По този начин те стават посредници между същинските вносители на стоките и крайния клиент. Разбира се за това посредничество те си начисляват определена надценка.

Проблемите започват с това, че от гледна точка на данъчното законодателство, тези сделки са търговски и е следвало да бъдат осчетоводени като такива. Много често оборотът бързо надвишава прагът от 50.000 лева за задължителна регистрация по ДДС и търговците отчасти от незнание, отчасти надявайки се, че сделките няма да бъдат забелязани като незначителни продължават да извършват дейността по този начин.

Тази търговия нарушава разпоредбите на закона за данъка върху добавената стойност. ЗДДС предвижда сериозни наказания в размер на двойния размер на не внесеният данък и освен това самият данък трябва да бъде внесен заедно с лихвите. По този начин задълженото лице трябва да внесе трикратният размер на невнесеният данък плюс лихви.

Почти никой не си дава сметка, че куриерските фирми са сериозни големи дружества, работодатели на много хора и съответно водят изрядно счетоводство с пълна аналитичност на сметките. Това означава, че данъчните могат във всеки момент да изискат справка за проверка и с търсене на ключова дума, телефон или име да засекат целият оборот от наложен платеж реализиран от дадено лице за даден период. Известни са случаи на обороти от стотици хиляди и дори милиони реализирани за относително кратко време.

Когато се установи недеклариран оборот за проверяваното и ревизираното лице се пораждат редица сложни и тежки правни проблеми, които се разрешават много трудно и продължително във времето. Опасността от огромни глоби е много голяма, възраженията, които биха могли да бъдат противопоставени на заключенията на данъчните са силно ограничени. Законът е нарушен по прост и не противоречив начин с малко възможни тълкувания.

. Данъчната система у нас е достатъчно либерална, пряката данъчна тежест за лица реализиращи продажби равни приблизително на покупките също е много ниска. Поемането на риска от наказание е абсолютно неоправдано предвид обстоятелството, че вероятността риска да се реализира е изключително голяма.

Нашият опит показва, че най-добрият начин да избегнете такива проблеми е като превантивно и навременно използвате качествена правна консултация относно структурата на отношенията с трети лица и начина на сключване на сделки и осчетоводяване.

 

София, 28.03.2017 г., адвокат Тодор Борисов